پښتوسمول

  1. د روسي ژبې لومړی توری
  2. خو ، ليکن


انګرېزيسمول

  1. د انګرېزي ژبې لومړنی توری.
  2. د يو په مانا