پښتوسمول

آرپوههسمول

نومسمول

  1. هغه ځاي چي په کي اوڼي او ګلان کرل کیګي.
  2. شین او تازه
  3. شنه څمکه
  4. ِّه څمکه چي په کی اوبه او میوه وی

ژپارهسمول

fr