پښتوسمول

آرپوههسمول

يوازې په پيل کې په مېنځ کې په پای کې
ت تـ ـتـ ـت
  • [[]] + [[]]

تلفظسمول

نومسمول

هممانيزونهسمول

ماناسمول

ژباړېسمول