پښتوسمول

آرپوههسمول

يوازې په پيل کې په مېنځ کې په پای کې
ج جـ ـجـ ـج
  • [[]] + [[]]

تلفظسمول

نومسمول

  1. د پښتو ابېڅې شپږم توری چې عربي نوم يې (جيم) دی او د غږن تم-مښلي (ǰ) کوي

هممانيزونهسمول

ماناسمول

انګرېزيسمول

N the sixth letter of the Pashto alphabet