پښتوسمول

آرپوههسمول

يوازې په پيل کې په مېنځ کې په پای کې
خ خـ ـخـ ـخ
  • [[]] + [[]]

تلفظسمول

نومسمول

  1. د پښتو ابېڅې لسم توری چې د ناغږن مښلي–نرم تالوييز/خ x/اواز (فونيم) ښکارندويي کوي.

هممانيزونهسمول

ماناسمول

انګرېزيسمول

N thirteenth letter of Pashto alphabet