پښتوسمول

آرپوههسمول

يوازې په پيل کې په مېنځ کې په پای کې
س سـ ـسـ ـس
  • [[]] + [[]]

تلفظسمول

نومسمول

هممانيزونهسمول

ماناسمول

ژباړېسمول