پښتوسمول

آرپوههسمول

يوازې په پيل کې په مېنځ کې په پای کې
ش شـ ـشـ ـش
  • [[]] + [[]]

تلفظسمول

نومسمول

هممانيزونهسمول

ژباړېسمول