پښتوسمول

آرپوههسمول

يوازې په پيل کې په مېنځ کې په پای کې
ف فـ ـفـ ـف
  • [[]] + [[]]

تلفظسمول

نومسمول

هممانيزونهسمول

ماناسمول