پښتوسمول

آرپوههسمول

يوازې په پيل کې په مېنځ کې په پای کې
ه هـ ـهـ ـه
  • [[]] + [[]]

تلفظسمول

نومسمول

هممانيزونهسمول

ماناسمول