آرنۍ غورنۍ پرانيستل

نيوليک

پښتوسمول

آرپوههسمول

يوازې په پيل کې په مېنځ کې په پای کې
ي يـ ـيـ ـي
  • [[]] + [[]]

تلفظسمول

نومسمول

هممانيزونهسمول