کارن ونډې

۱۴ اگسټ ۲۰۱۷

۲۳ اپرېل ۲۰۱۷

۱۹ اپرېل ۲۰۱۷

۱۲ اپرېل ۲۰۱۷

۱۱ اپرېل ۲۰۱۷

۱۳ فبروري ۲۰۱۷

۲۴ نومبر ۲۰۱۶

۲۳ نومبر ۲۰۱۶

۱۵ نومبر ۲۰۱۶

۲۱ اکتوبر ۲۰۱۶

۱۱ اکتوبر ۲۰۱۶

۱۰ اکتوبر ۲۰۱۶

۲۴ سپټمبر ۲۰۱۶

۲۳ سپټمبر ۲۰۱۶

۱۶ سپټمبر ۲۰۱۶

۶ سپټمبر ۲۰۱۶

۵ سپټمبر ۲۰۱۶

۳ سپټمبر ۲۰۱۶

۲ سپټمبر ۲۰۱۶

زاړه ۵۰