آرنۍ غورنۍ پرانيستل

څټ مرۍ

پښتوسمول

د اورمېږ مرۍ(مهره)

پارسيسمول

مهرۀ گردن