آرنۍ غورنۍ پرانيستل

پښتوسمول

څښاک ونج، څښاک دړه

ژباړېسمول