آرنۍ غورنۍ پرانيستل

پښتوسمول

څ، د پښتو ابېڅې لسم تورى او غږ

پارسيسمول

چ پشتو، حرف و صداى دهم الفباى پشتو