آرنۍ غورنۍ پرانيستل

پښتوسمول

وتلی څېړونکی ← څېړنپال