آرنۍ غورنۍ پرانيستل

پښتوسمول

څېړنکار، د پښتو ټولنې تر ټولو ټيټه علمي درجه

پارسيسمول

محقق، پژوهنده.