آرنۍ غورنۍ پرانيستل

نيوليک

پښتوسمول

آرپوههسمول

  • [[]] + [[]]

تلفظسمول

نومسمول

  1. د پښتو ابېڅې اووم توری چې د ناغږن تم-مښلي() غږ (فونيم)ښکارندوی دی

هممانيزونهسمول

ماناسمول

انګرېزيسمول

N the ninth letter of the Pashto alphabet