پښتوسمول

(ګر) هغه نوم يا صفت چې مذكر او موْنث ونه لرى، بې جنسه. نوم: خصى.