پښتوسمول

كمزورى،بى سبكه، ضعيف، بى لنګره،بې زوره پئ ارادى د كمزورې ادارې مخاوند: بي هوډه بې هنډى