پښتوسمول

صهيونيت (دمتعصبو يهوديانو يو نهضت دى چې غواړي دفلسطينيانو خاوره غصب كړي).