انگرېزيسمول

خوشى كول، پرېښودل، له ټولوادعاوڅخه تېريدل. پرېښودل ، تېريدل، غورځول ،پام نه ورته کول