انگرېزيسمول

اوسېدل، پاتې كېدل ( پرځاى ): زغمل: مخامخ كېدل په ژبه درېدل ، په خبره دريدل ،زغمل ، له دريځه نه اوښتل ، ټينگېدل