انگرېزيسمول

پخواله وخته زېږېدلى: ناكام: نيمگړى: له ودې لوېدلى: شنډ، بې گټې