پښتوسمول

په پراخه سيمه (كې): به، په سارا: له كوره دباندې: باندنى هيواد (كې، ته).


انګرېزيسمول