انگرېزيسمول

لغو كول: له منځه وړل: منسوخ كول. ناسم بلل ، لغوه کول ،فسخه کول