انگرېزيسمول

ډډه كول ( له ): لاس اخيستل ( له ). ډډه کول ،ځان ساتل ،رايه نه ورکول سپينه(ممتنع) رايه ورکول