پښتو سمول

په غوره توګه: په منلې توګه.


انګرېزي سمول