ملگرتيا كول ( په لاره، عمل كې ): گډون كول: بدرگه كول: غبرگول ( په موسيقې كې دساز دغاړې ). ملگری ، د لارې مل ،بدرگه