سره نښلېدنه، اړه، اړه لرنه: ( طب ) لتصاق، دبدن دڅو جلا التهابي برخو غير طبيعي سره نښلېدنه، يو لړ ريښكى ډوله نسجونه چې التهابي برخې سره نښلوى.