انگرېزيسمول

تحليف پاڼه، قسم نامه ، ليكل شوى لوړه، رسمي ليکنه ، په محکمه کې له قسمه وروسته کښل شوی متن