پښتوسمول

آرپوههسمول

  • [[]] + [[]]


ويينګسمول

نومسمول

په سارا، ساراته ، بهر،ليرې ( له كوره )، بې لارې .


هممانيزونهسمول