پښتوسمول

وروسته، په اخير كې، په پاى كې: شانه ترشا، ورپسې، كښته ( په رتبه كې ).