پښتو سمول

نښه، هدف: مدعا. نښه كول: ورڅرمه كول: په نظر كې نيول: نښه نيول: ورڅرمه كېدل.