پښتو سمول

البم، هغه كتاب چې پاڼې يې خالي وي او عكسونه، دپوستې تكټونه او نورپكې ساتل كېږي.