پښتوسمول

ژوندى: دژوند په حال كې: حساس، بېدار، فعال.