پښتوسمول

په وچه او اوبو كې دژوند كولو وړ،دوه ژوندى.