پښتو سمول

ارتوالى، زياتوالى، پسور سيمه ( چې احتوا كېږي )، دستوري د ختو او لوېدو زاويه، د اهتزازي حركت پراخوالى.