پښتو سمول

دنېټې غلطونه، داسې اشتباه چې دوه شيان يا دوې پيښې همزمان وبولي ولې په حقيقت كې همزمان نه وي.