پښتوسمول

لنډه كيسه، كيسه ګۍ، د خصوصي ژوند د يوې پېښې كيسه.