پښتوسمول

ددښمني احساس، دتربګنۍ احساس، مدعا ( ناوړه ) دښمني.