پښتوسمول

ځواب، حل، حساب، مقابله: انعكاس ( دږغ ) ځواب وركول، ځواب ويل، بالمثل مقابله كول، مسئول ګڼل ( ځان )، اړتيارفع کول