پښتوسمول

ښكر( دغرڅه ) دغره دپسو دكورنۍ دهرې نوعي ښكر.