پښتوسمول

جلا، بېل، په جلا ډول، ځانله ګوښي، په بېلو بېلو برخو. په يو ازي صورت