پښتوسمول

كوړ كهارى (لكه دچرګې خپلو بچو ته). كوړ كهارى كول.