پښتو سمول

بې شغله كول، بېكاره كول : ازادول، له قيده را ايستل، خلاصول: بې شغله كېدل، بېكاره كيېدل، خلاصيدل