د مخ پېښليک

۲۸ اگسټ ۲۰۱۶

۲۲ مې ۲۰۱۶

۲۲ ډيسمبر ۲۰۱۵

۲۷ اگسټ ۲۰۱۵

۲۸ ډيسمبر ۲۰۱۴

۲۱ فبروري ۲۰۱۴

۱۸ اگسټ ۲۰۱۳

۲۹ اپرېل ۲۰۱۳

۲۱ فبروري ۲۰۱۳

۲۳ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۰ ډيسمبر ۲۰۱۲

۴ اگسټ ۲۰۱۲

۲۹ مې ۲۰۱۲

۱۷ فبروري ۲۰۱۲

۲۰ ډيسمبر ۲۰۱۱

۱۷ ډيسمبر ۲۰۱۱